Canadian Ski Patrol – Yukon Zone

Mailing Address: 4061 4th Ave, Whitehorse, YT  Y1A 1H1
Website: yukonzone.org

Tim Sellars, President: 668.6095 (h), 667-8118 (w), rtsellars@northwestel.net